Ogólne Warunki Współpracy

PK Components Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Ogólne Warunki Współpracy z dnia 23 stycznia 2018r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Współpracy (zwane dalej: OWW) zostały wydane na podstawie art. 384 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
 2. OWW mają zastosowanie do wszystkich zawieranych umów sprzedaży pomiędzy PK Components Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  (zwana dalej PK Components lub Sprzedającym) a nabywcą towarów (zwanym dalej  Kupującym) oraz stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży. OWW zastosowanie mają w czasie obowiązywania tych umów.
 3. OWW udostępnione są na stronie internetowej Sprzedającego http://www.pkcomponents.pl/.
 4. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza akceptację warunków określonych w OWW.
 5. Strony mogą w umowie zmienić, wyłączyć lub ograniczyć poszczególne postanowienia OWW.
 6. W razie nieważności, bezskuteczności lub bezprzedmiotowości niektórych postanowień OWW, pozostałe postanowienia OWW pozostają w mocy.

§ 2. Zamówienie

 1. Zamówienia składane są drogą elektroniczną na adres lub numer telefonu opiekuna klienta będącego przedstawicielem Sprzedającego albo na adres info@pkcomponents.pl.
 2. Zamówienie powinno zawierać w szczególności:
  a. nazwę Kupującego oraz imię i nazwisko osoby dokonującej zamówienia;
  b. proponowaną cenę nabycia ze wskazaniem czy jest to cena brutto czy netto;
  c. nazwę towaru oraz informacje dotyczące specyfikacji towaru (np. oczekiwanych właściwości    chemicznych i fizycznych);
  d. ilość zamawianego towaru;
  e. dokładny adres dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numeru budynku, kodu pocztowego i miejscowości);
  f. dane osoby kontaktowej wraz z numerem telefonu;
 3. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą po potwierdzeniu przez Sprzedającego warunków wskazanych w zamówieniu w szczególności: ceny proponowanej przez Kupującego, ilości i rodzaju towaru oraz jego specyfikacji. Za potwierdzenie zamówienia uważa się również wystawienie faktury pro-forma.
 4. Sprzedający może zaproponować Kupującemu zmianę warunków wskazanych w zamówieniu w szczególności dotyczących ceny, ilości, rodzaju towaru i jego specyfikacji. W takim wypadku umowę uważa się za zawartą po zaakceptowaniu przez Kupującego warunków wskazanych przez Sprzedającego. Zaakceptowanie nowych warunków powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od ich wysłania Kupującemu.
 5. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu wysłania potwierdzenia przez Sprzedającego lub zaakceptowaniu przez Kupującego warunków zaproponowanych przez Sprzedającego. Potwierdzenie zamówienia lub zaakceptowanie przez Kupującego warunków zaproponowanych przez Sprzedającego jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji.
 6. Zamówienia nie zawierające informacji niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży nie są przyjmowane przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega również, że może nie przyjąć zamówienia jeżeli Kupujący pozostaje w opóźnieniu z poprzednimi płatnościami.
 7. W przypadku, gdy nie jest możliwe dostarczenie towaru przez Sprzedającego w umówionym terminie ze względu na nieterminowe wypełnienie  zobowiązań przez dostawców PK Components, Sprzedający ma obowiązek poinformować o tym Kupującego w terminie 3 dni od dowiedzenia się o tej okoliczności.

§ 3. Cena

 1. Ceny oferowane przez PK Components są cenami netto. Do cen tych doliczany jest obowiązujący wg właściwych przepisów prawa podatek od towarów i usług.
 2. PK Components faktury wystawia w walucie polskiej. W przypadku wskazania lub zaakceptowania przez Kupującego ceny podanej w walucie obcej (USD/EUR) bez zastrzeżenia, że na fakturze powinna zostać wskazana cena w walucie obcej,  cena podana na fakturze będzie obliczona na podstawie wartości na PLN po kursie sprzedaży ustalonym przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A z dnia sprzedaży. Jeśli data wystawienia faktury, będzie wcześniejsza niż data sprzedaży, cena obliczona zostanie na podstawie kursu z dnia wystawienia faktury.
 3. Faktury mogą być wystawione w walucie obcej po wcześniejszym poinformowaniu Sprzedającego.

§ 4. Wydanie towaru, jego transport i odbiór przez kupującego

 1. Wszystkie towary dostarczane są do miejsca wskazanego przez Kupującego na koszt Sprzedającego.
 2. Sprzedający nie pokrywa kosztów rozładunku towaru. Kupujący zobowiązany jest do rozładowania towaru bez zbędnej zwłoki.
 3. Transport towarów przez Sprzedającego odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich oraz spedycyjnych.  Wyboru przewoźnika dokonuje Sprzedający.
 4. Otrzymanie zamówionego towaru Kupujący lub osoby przez niego upoważnione potwierdzają poprzez złożenie podpisu na dokumencie dostawy.
 5. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru przy jego odbiorze. W przypadku zastrzeżeń Kupującego, co do zamówionego towaru, w szczególności w przypadku stwierdzonych uszkodzeń, dostaw niekompletnych lub wykraczających poza złożone zamówienie Kupujący powinien podczas rozładunku sporządzić protokół reklamacyjny podpisany przez przedstawiciela Kupującego i przewoźnika.
 6. W przypadku, gdy Kupujący przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem jego stanu, oraz ilości, albo nie zgłosił przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących rodzaj braku lub uszkodzenia domniemywa się, że otrzymał towar w ilości i stanie spisanym w liście przewozowym.
 7. PK Components ma prawo odmowy przyjęcia zwrotów towarów od Kupującego, jeżeli zwroty te nie były wcześniej uzgodnione i potwierdzone przez PK Components. W szczególności dotyczy to przypadków, gdy dostawa jest zgodna z zamówieniem Kupującego.
 8. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru co jest jednoznaczne z przeniesieniem prawa  do rozporządzania towarem jak właściciel.

§ 5. Termin dostawy

 1. Termin dostawy uważa się za dochowany, jeżeli w umówionym terminie towar zostanie dostarczony do Kupującego.
 2. W przypadku, gdy z winy przewoźnika towar został do Kupującego dostarczony po upływie terminu, Kupujący będzie kierował wszelkie roszczenia z tego tytułu do przewoźnika.
 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin dostarczenia towaru może ulec zmianie. O zmianie tej PK Components powiadomi Kupującego pocztą elektroniczna lub telefonicznie.

§ 6. Warunki zapłaty

 1. Wszelkie wystawione przez PK Components faktury Kupujący winien regulować bez potrąceń w sposób i w terminie wskazanym na fakturze.
 2. Za dzień dokonania zapłaty, uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy PK Components.
 3. Jeżeli Kupujący nie dokonuje zapłaty w terminie wskazanym na rachunku lub fakturze, PK Components  ma prawo naliczenia, za czas opóźnienia, odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień po upływie terminu do dnia zapłaty. W takim wypadku świadczenie Kupującego zaliczane będzie w pierwszej kolejności na poczet naliczonych odsetek.
 4. W każdym przypadku braku zapłaty przez Kupującego za dostarczony towar w umówionym terminie, PK Components może wstrzymać się z realizacją kolejnych zamówień, o czym poinformuje Kupującego bez zbędnej zwłoki.
 5. W przypadku braku zapłaty przez Kupującego na rzecz PK Components  pełnej kwoty przedpłaty na warunkach przewidzianych tym wariantem płatności, PK Components  ma prawo wstrzymać się z wydaniem towaru Kupującemu, do momentu uregulowania przez Kupującego całej wartości zamówionego towaru.
 6. Towar do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży pozostaje własnością Sprzedającego zgodnie z art. 589 k.c..
 7. W przypadku niezapłacenia ceny przez Kupującego w uzgodnionym terminie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odebrania towaru.

§ 7. Ubezpieczenie należności

 1. PK Components celem zabezpieczenia może dokonać ubezpieczenia swoich wierzytelności, należnych mu ze strony Kupującego. Kupujący zobowiązany jest wówczas do poddania się procedurze sprawdzającej przez Ubezpieczyciela.
 2. PK Components, może  zbyć bądź oddać w zastaw wierzytelności wynikające z umów zawieranych z Kupującymi. Do rozporządzenia wierzytelnością nie jest wymagana zgoda Kupującego.

§ 8. Reklamacje

 1. W przypadku ujawnienia wad przez Kupującego w dostarczonych towarach, objętych zakresem i w terminie udzielonej przez Sprzedawcę gwarancji, Sprzedawca po przeprowadzeniu oceny jakości i uznaniu reklamacji, zobowiązuje się do dostarczenia towarów wolnych od wad, bądź zwrotu ceny wadliwego i zwróconego towaru.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieuznania reklamacji w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego zasad postępowania reklamacyjnego określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Współpracy.
 3. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń, niekompletnych bądź błędnie zrealizowanych dostaw wykraczających poza złożone zamówienie reklamacje będą rozpoznawane na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w trakcie odbioru towaru od przewoźnika.
 4. W przypadku stwierdzenia, że właściwości fizyczne i chemiczne dostarczonego towaru są inne niż podane w zamówieniu lub towar dotknięty jest inną wadą  Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o niezgodności w formie mailowej lub telefonicznej.
 5. Sprzedający nie odpowiada za wady po upływie roku od wydania towaru Kupującemu.
 6. Przyjęcie reklamacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą mailową.
 7. Sprzedawca powiadomi Kupującego o sposobie rozwiązania reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 8. Strona reklamująca towar, odpowiedzialna jest za niezwłoczne zabezpieczenie uszkodzonego towaru.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia brakującego towaru lub wymiany towaru na zgodny z zamówieniem, jeżeli dany rodzaj towaru jest dostępny u Sprzedającego, a w wypadku, gdy jest to niemożliwe do obniżenia ceny.
 10. W przypadku wad jakościowych, sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko do faktycznej wartości wadliwego, nieprzetworzonego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści, chyba że wynikają one z winy umyślnej.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podejmowane przez Kupującego działania dotyczące towarów, w szczególności w zakresie lub trakcie ich przetwarzania lub produkcji z wykorzystaniem innych towarów/produktów przez Kupującego. Jeżeli inne postanowienia nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie gwarantuje przydatności towarów do jakiegokolwiek szczególnego celu, nawet jeżeli cel jest znany, a żadna taka gwarancja nie jest domniemana w ramach nazwy lub opisu, pod którymi towary są sprzedawane, ani w ramach jakiejkolwiek rady lub zaleceń udzielonych przez Sprzedawcę, jego pracowników lub współpracowników. Kupujący powinien posiadać wszystkie pisemne informacje techniczne, informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz jakiekolwiek inne informacje odnoszące się do towarów zgodnie ze stanem na dzień ich dostawy przez Sprzedawcę. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie i przetestowanie towarów w zakresie ich własności przetwórczych oraz przydatności do zamierzonego zastosowania.
 12. Wszczęcie procedury reklamacyjnej nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za przyjęty towar.

§ 9. Obowiązek weryfikacji informacji umieszczanych na opakowaniach

Przekazane przez PK Components informacje oraz materiały nie są skierowane bezpośrednio do konsumenta finalnego. Przed zamieszczeniem jakichkolwiek informacji na opakowaniu lub w innych formach oznakowania gotowego produktu należy zweryfikować je, w szczególności w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa. Obowiązkiem producenta produktu końcowego jest określenie czy użycie surowca jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

§ 10. Klauzula poufności

 1. Strony zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne to jest wszystkie informacje, materiały, dokumenty dostarczone na piśmie, ustnie lub w innej formie zarówno przed, jak i po zawarciu umowy przez którąkolwiek ze Stron, w zakresie objętym umową. Ponadto informacja poufna obejmuje wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 2. Przedmiotem informacji poufnej nie są informacje, które zostały ujawnione przez Strony osobom trzecim, jak również informacje, których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązującego prawa.
 3. Strony zobowiązują się ponadto wykorzystywać informacje, o których mowa w pkt 1, jedynie w celach wzajemnie podjętej współpracy na podstawie umowy.
 4. Strony podejmą wszelkie czynności niezbędne  do tego, by żadna z osób otrzymujących informacje określone w pkt 1 nie ujawniła tych informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od drugiej Strony.
 5. Strony zobowiązują się ujawniać informacje, o których mowa w pkt 1 jedynie tym pracownikom  Stron, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów określonych w umowie.
 6. Strony zobowiązują się nie kopiować, nie powielać ani nie rozpowszechniać jakichkolwiek informacji określonych w pkt 1 lub ich części.

§ 11. Ochrona danych osobowych

Sprzedający informuje, że przetwarza podane przez Kupującego w zamówieniu dane osobowe w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami zawartej umowy i niniejszymi Ogólnymi Warunkami Współpracy. Sprzedający, w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, będzie udostępniał podane przez Kupującego dane osobowe swoim podwykonawcom oraz w razie potrzeby, podmiotom zaangażowanym w proces dostarczania Kupującemu zakupionych towarów. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie przez Kupującego danych wymaganych w zamówieniu jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWW, Kupującemu nie przysługują względem Sprzedawcy jakiekolwiek dalej idące roszczenia, pomijając roszczenia, które nie mogą być skutecznie ograniczone wolą stron. W szczególności postanowienia OWW wyczerpująco określają odpowiedzialność Sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy, w tym wady towarów.
 2. Wszelkie spory wynikające ze stosowania OWW lub umowy sprzedaży rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby PK Components
 3. W kwestiach nieunormowanych, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) bądź właściwe przepisy aktów szczególnych.
 4. Niniejsze OWW obowiązuje od dnia 21.10.2022 r.
 5. Wszelkie zmiany OWW dokonywane są poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2022r.